Informacja o połączeniu spółek Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o.

Informacja o połączeniu spółek Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 4 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej dokonał wpisu połączenia spółki Rawlplug S.A. („RSA”) ze spółką Koelner Polska Sp. z o.o. („KPL”) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z wcześniej przekazywanymi komunikatami giełdowymi, połączenie nastąpiło w drodze przejęcia Koelner Polska przez Rawlplug SA. W szczegółach oznacza to, że:

 1. Zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej RSA  wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki KPL , zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych. Jest to skutek wynikający wprost z ustawy. Dla zachowania tego skutku nie jest potrzebne dokonanie żadnych czynności po stronie kontrahentów Spółek.
 2. Stroną dotychczasowych umów zamiast KPL stał się z mocy prawa RSA. Również w tym przypadku nie jest konieczne dokonanie żadnych dodatkowych czynności.
 3. Właściwym adresem do korespondencji połączonych spółek staje się:
  Rawlplug S.A.
  ul. Kwidzyńska 6
  51-416 Wrocław
 4. Od 4 stycznia 2021 r. Rawlplug S.A. stał się formalnym wystawcą i/lub odbiorcą faktur dotyczących obu połączonych podmiotów. Uwaga: faktury dotyczące roku 2020 są jeszcze wystawiane i księgowane według wcześniejszych zasad.
 5. Połączenie nie ma wpływu na zakres usług świadczonych na rzecz Klientów. RSA będzie kontynuował dotychczasową działalność KPL bez zakłóceń i przy wykorzystaniu dotychczasowych jej aktywów. Zobowiązania wynikające z umów zawartych przez KPL będą wykonywane przez RSA, jako następcę prawnego KPL, na dotychczasowych zasadach.
 6. Za serwis i obsługę Klientów będą odpowiadały te same osoby co dotychczas, funkcjonujące w analogicznej strukturze organizacyjnej. Dotychczasowi Członkowie Zarządu KPL pełnią od tej pory funkcje Prokurentów w ramach RSA.
 7. Numery rachunków bankowych do dokonywania płatności nie ulegają zmianie.
 8. Z dniem 4 stycznia 2021 r. administratorem danych osobowych staje się RSA w miejsce KPL.

 

Jesteśmy przekonani, że połączenie dwóch prężnie działających firm umożliwi nam dalsze podnoszenie jakości i poszerzenie palety usług. W konsekwencji przyniesie to wymierne korzyści naszym Klientom oraz Partnerom. Dzięki połączeniu, uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego.

Połączenie przyniesie także szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych, realizowanych do tej pory przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy, a co za tym idzie, zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń połączonych Spółek.

Połącznie spółek KPL i RSA to końcowy etap 3 letniego planu strategicznego, którego celem jest podniesienie efektywności wewnętrznej naszej organizacji i położenie nacisku na działanie pod jedną silną marką, jaką jest RAWLPLUG.

Z poważaniem,
Radosław Koelner
Roman Czerwiński
Łukasz Langiewicz
Jarosław Bienias

Go to top