Rada Nadzorcza

Krystyna Koelner – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zawodniczka reprezentacji Polski w piłce ręcznej, absolwentka anglistyki i mianowana nauczycielka języka angielskiego. Od 1982 roku przedsiębiorczyni i założycielka firmy i marki Koelner, która w 2005 roku kupiła znaną na całym świecie, brytyjską markę Rawlplug.

Pani Krystyna Koelner posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

Tomasz Mogilski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od początku swojej kariery zawodowej Tomasz Mogilski jest związany z firmą Koelner. Od 1995 r. pracował na stanowisku Dyrektora Handlowego przedsiębiorstwa. W latach 1999 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner S.A. Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego.

Pan Tomasz Mogilski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

Zbigniew Stabiszewski – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim z tytułem mgr geografii turyzmu (1976) oraz Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem mgr ekonomii MBA (1995). Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Przebieg kariery zawodowej:

2002-2011 – Pro-Biz Sp. z o.o. we Wrocławiu, Dyrektor, Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 10.2011)

2003-2005 – Prezes Zarządu, Centrum Rozliczeń i Informacji „CERI” Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku)

2000-2002 – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Banku, BRE Bank SA w Warszawie

1989-2000 – Dyrektor Departamentu, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający, Bank Zachodni SA, Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu

1986-1989 – Z-ca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału, Narodowy Bank Polski O/Woj. w Jeleniej Górze

Pan Zbigniew Stabiszewski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

Janusz Pajka – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)

Przebieg kariery zawodowej:

05.2016 – 10.2017 – Prokurent, Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.

03.2016 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.

06.2015 – 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.

06.2014 – 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.

06.2013 – 05.2017 – Członek Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

05.2004 – 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

06.2004 – 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.

06.2003 – 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.

12.2003 – 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A .

06.2002 – 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych

12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO 12.1999 – 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,

07.1998 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.

06.1993 – 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.

08.1992 – 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu

09.1990 – 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowanie pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A.

Janusz Pajka posiada status członka niezależnego.

Pan Janusz Pajka posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

Włodzimierz Frankowicz – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie: wyższe – Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Organizacja Przetwarzania Danych (1971).

Przebieg kariery zawodowej:

1990 – 2016 – właściciel i zarządzający w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o.

1988 – 1990 – dyrektor naczelny w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC.

1984 – 1988 – członek podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

1982 – 1990 – praca w zarządach przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych na stanowiskach członków zarządu, głównie jako zastępca ds. ekonomicznych (z funkcją głównego księgowego) lub prezes zarządu.

1971 – 1982 – informatyk, a następnie kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia „Pollena”.

Pan Włodzimierz Frankowicz w trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał również w radach nadzorczych spółek, jako członek – Bank Zachodni WBK S.A., POLAR S.A., ESKORTA Sp. z o.o., RADCOMP Sp. z o.o., ASTRA S.A. oraz jako przewodniczący – WROBIS S.A., SERWIS 2001 S.A.

Ponadto Pan Włodzimierz Frankowicz odbył liczne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada również następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu:

– Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.

– Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez Ministra Finansów – 1997 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada status członka niezależnego.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

Anna Piotrowska – Kus – Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) we Wrocławiu, gdzie ukończyła również studia podyplomowe „Inwestycje finansowe i zarządzanie finansami”.

Przebieg kariery zawodowej:

1998 – 2004 w Whirlpool sp. z o.o. (poprzednio Polar S.A.) odpowiadała początkowo za obszar relacji inwestorskich, raportowanie giełdowe i analizy finansowe, a następnie za wdrożenie i rozwój systemu ERP w zakresie księgowości (wg PSR oraz US GAAP) oraz kontrolingu.

2004 – 2021 związana była z Rawlplug S.A. (poprzednio Koelner S.A.) i jej spółkami powiązanymi, w których zajmowała kolejno stanowiska Kontrolera Finansowego, Głównej Księgowej oraz Dyrektora ds. Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej.

W latach 2007-2009 sprawowała również funkcję Członka Zarządu ds. finansowych w Śrubex S.A. W trakcie pracy w Rawlplug S.A. m.in. brała udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych, była odpowiedzialna za zarządzanie podatkami, sprawozdawczość podatkową i finansową (jednostkową i skonsolidowaną), raportowanie bieżące i okresowe na GPW w Warszawie, wdrożenie MSR/MSSF w spółkach w grupie kapitałowej, reorganizację procesów sprawozdawczych i księgowych, w tym wdrożenie systemu SAP.

Pani Anna Piotrowska – Kus ukończyła wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów, księgowości, podatków, prawa oraz zarządzania, w tym kursy dla kandydatów na głównych księgowych.

Pani Anna Piotrowska – Kus posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka.


 

W ramach Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. funkcjonuje Komitet Audytu w składzie:

Włodzimierz Frankowicz – Przewodniczący Komitetu Audytu

Janusz Pajka – Członek Komitetu Audytu

Zbigniew Stabiszewski – Członek Komitetu Audytu

 

 

Go to top