Relacje Inwestorskie

top_baner_relacjeinwestorskie_v4.jpg

Spółka RAWLPLUG S.A. (symbol RWL) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od roku 2004.

Strony poświęcone relacjom inwestorskim kierujemy w szczególności do inwestorów i akcjonariuszy obecnych jak i potencjalnych. Ideą naszego serwisu jest zapewnienie stałego dostępu do kompletnej i przejrzystej informacji o firmie, co powinno zagwarantować inwestorom lepsze możliwości podejmowania decyzji o inwestycjach w akcje RAWLPLUG SA.

Ostatnie raporty

Raport kwartalny za IQ2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rawlplug S.A. 20 czerwca 2024 r.

6/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Skonsolidowany raport roczny za rok 2023

Dane o akcjach RWL

Kapitał zakładowy 31 059 401 PLN
Liczba akcji 31 059 401 akcji zwykłych na okaziciela serii A1-D
Wartość nominalna 1 akcji 1,00 PLN
Audytor Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna
ISIN PLKLNR000017
Rynek notowań GPW
Parkiet notowań podstawowy

 

Go to top