Kodeks Etyki i Polityka Różnorodności

Kodeks Etyki w Grupie Rawlplug

Dla działalności Grupy Rawlplug istotnym elementem jest zaufanie Partnerów Biznesowych i Pracowników. W związku z tym, że zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna są częścią naszej codziennej działalności opracowaliśmy Kodeks Etyki.
Zapraszamy do pobrania Kodeksu Etyki w formacie PDF.

Polityka Różnorodności w Grupie Rawlplug

Polityka różnorodności w Rawlplug jest rozwinięciem obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki i stanowi jego integralną część.

Celem tejże polityki jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, która prowadzi do zwiększenia efektywności pracy, budowy zaufania oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa o ogromnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju naszej pozycji na rynku zwłaszcza w obliczu międzynarodowego charakteru działalności. Polityka różnorodności stosowana w Rawlplug ma na celu pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia.

Rawlplug wdraża zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, mając na uwadze poszanowanie dla zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub współpracy oraz inne przesłanki narażające na dyskryminację.

Istotną częścią realizacji polityki różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że pracownicy czują się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Kreujemy kulturę, w której panuje atmosfera dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej, a także podejście minimalizujące ryzyka związane z utratą wartościowych pracowników.

Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów dążymy do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

Go to top