Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 31 maja 2011

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy :

Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2010:

– List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
– Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
– Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010
– Nota – należności krótkoterminowe przeterminowane i sporne
– Nota – wartość księgowa na akcję
– Nota – zysk na akcję
– Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych
– Dodatkowe noty objaśniające
– Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności w 2010 roku
– Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010
– Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010:

– Strona tytułowa
– List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy
– Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010
– Informacja dodatkowa
– Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Koelner w 2010 roku
– Opinia niezależnego audytora z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010
– Raport z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (115,6 KB)

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (86,2 KB)

Wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika (169,4 KB)

List Prezesa Zarządu Koelner S.A. do akcjonariuszy (23,8 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (93,1 KB)

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 (558,2 KB)

Nota – należności przeterminowane i sporne (21,7 KB)

Nota – wartość księgowa na akcję (13,6 KB)

Nota – zysk na akcję (14,1 KB)

Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych (27,5 KB)

Dodatkowe noty objaśniające (74,2 KB)

Sprawozdanie Zarządu Koelner S.A. z działalności w 2010 roku (237,5 KB)

Opinia niezależnego audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010 (633,6 KB)

Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Koelner S.A. za rok 2010 (1,9 MB)

Strona tytułowa (64,1 KB)

List Prezesa Zarządu Koelner S.A do akcjonariuszy (23,8 KB)

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010 (123,9 KB)

Informacja dodatkowa S.A. (349,5 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Koelner w 2010 roku (237,5 KB)

Opinia niezależnego audytora z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010 (928,1 KB)

Raport z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2010 (2,6 MB)

Go to top