Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 25 maja 2012r.

1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2.Projekty uchwał Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
3.Wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
4.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
5.Raport roczny jednostkowy za rok 2011
6.Raport roczny skonsolidowany za rok 2011..

Sprawozdanie zarządu z działalności w 2011 roku (229,2 KB)

Storna tytułowa (64,6 KB)

sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_w_2011roku (254,5 KB)

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 (115,2 KB)

Raport z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 (3,1 MB)

Opinia audytora z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2011 (817,3 KB)

List prezesa zarządu do akcjonariuszy (23,7 KB)

Informacja dodatkowa (342,1 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (88,9 KB)

Raport z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 (2,2 MB)

Opinia audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011 (756,9 KB)

Noty objaśniające do r-ku przepływów pieniężnych (27,3 KB)

Nota zysk na 1 akcje (14,0 KB)

Nota wartość księgowa na 1 akcję (13,2 KB)

Nota należności przeterminowane i sporne (21,3 KB)

List prezesa zarządu do akcjonariuszy (23,6 KB)

Dodatkowe noty objaśniające (105,8 KB)

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 (583,6 KB)

Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej w 2011 (73,5 KB)

Wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika (160,4 KB)

Projekty uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (83,7 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy (71,6 KB)

Go to top