Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Koelner S.A. 21 czerwca 2013r.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
3. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
4. Jednostkowy raport roczny Koelner S.A. za rok 2012
5. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Koelner za rok 2012

Projekt zmienionej uchwały (54,7 KB)

Rozszerzony porządek obrad ZWZ KOELNER SA (39,9 KB)

Zaktualizowane projekty uchwał na ZWZ KOELNER SA (214,2 KB)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (187,7 KB)

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (219,2 KB)

Wzór formularza pozwalającego na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika (498,6 KB)

List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy (Spółka) (25,3 KB)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (Spółka) (92,2 KB)

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 (Spółka) (679,7 KB)

Nota naleznosci przeterminowane i sporne (Spółka) (21,6 KB)

Nota wartość księgowa na 1 akcję (Spółka) (13,5 KB)

Nota zysk na 1 akcję (Spółka) (14,6 KB)

Noty objaśniajace do r-ku przepływów pieniężnych (Spółka) (27,9 KB)

Dodatkowe noty objaśniające (Spółka) (119,2 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku (Spółka) (245,7 KB)

Opinia audytora z badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 (Spółka) (698,0 KB)

Raport z badania jednostkoewgo rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 (Spółka) (2,1 MB)

Strona tytułowa (Grupa Kapitałowa) (99,0 KB)

List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy (Grupa Kapitałowa) (19,4 KB)

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 (Grupa Kapitałowa) (113,1 KB)

Informacja dodatkowa (Grupa Kapitałowa) (351,6 KB)

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012 roku (Grupa Kapitałowa) (245,7 KB)

Opinia audytora z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 (Grupa Kapitałowa) (722,6 KB)

Raport z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 (Grupa Kapitałowa) (3,0 MB)

Go to top