Terminy publikacji raportów okresowych Rawlplug S.A. w 2022 roku

Zarząd RAWLPLUG S.A. („Spółka”) na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) („Rozporządzenie”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2022 roku.

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) za:
I kwartał 2022 r. – 27 maja 2022 r.
III kwartał 2022 r. – 18 listopada 2022 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2022 r. – 26 sierpnia 2022 r.

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2021 r. (SA-R) – 25 marca 2022 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. (SA-RS) – 25 marca 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą odpowiednio: kwartalna jednostkowa informacja finansowa i jednostkowe skrócone półroczne sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Go to top