3/2023 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2022 w kwocie 21 677 433,00 zł oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 18 635 640,60 zł tj. kwotę 0,60 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Pozostała część zysku netto za rok 2022 przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 3 041 792,40 zł.

 

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycje Zarządu, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 4 sierpnia 2023 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 sierpnia 2023 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top