9/2021 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 21.06.2021 r. – 21/06/2021

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 r. we Wrocławiu.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

 

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA LATA 2019 – 2020

 

Go to top