9/2020 – Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Zarząd RAWLPLUG S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki.

Uprawnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych zostały nadane Zarządowi Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez „Rawlplug” S.A. akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, i dotyczą nabycia akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

W ramach skupu akcje nabywane będą za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi inwestycyjne Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie.

Emitent zamierza nabyć nie więcej niż 2.727.272 (słownie dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) sztuki akcji i przeznacza na nabycie kwotę nie wyższą niż 30.000.000 zł (słownie trzydzieści milionów złotych). Skup będzie trwał w okresie od 18 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. [łącznie z tym dniem], chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane.

Akcje własne będą nabywane na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”), w wyniku składania zleceń maklerskich, w tym transakcji pakietowych.

W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji.

Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym, przy czym nie może być niższa od 1 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 11 zł za jedną akcję.

Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

Go to top