9/2019 – Wydłużenie finansowania oraz zmiana sposobu współpracy z BGŻ BNP Paribas S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 kwietnia 2019 r., Spółka otrzymała zwrotnie podpisany aneks do umowy kredytowej zawartej dnia 26 czerwca 2003 r., pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) a Rawlplug S.A. („Kredytobiorca”).
Aneks konsoliduje zobowiązania Kredytobiorcy w BGŻ BNP Paribas S.A. i przejętego Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz wydłuża termin spłaty kredytu.
Na mocy podpisanego aneksu, z dotychczas dostępnego limitu w wysokości 84 mln zł w Raiffeisen Bank Polska S.A., wydzielone zostaje 19 mln zł do odrębnej umowy z przeznaczeniem na faktoring odwrotny. Jednocześnie limit ten, w odrębnej umowie, zostaje powiększony do 6 mln USD.
Dotychczasowy limit kredytowy dostępny w banku BNP Paribas S.A. (przed połączeniem Banków) nie ulega zmianie i wynosi 40 mln zł.
Tym samym, łączny limit zadłużenia zgodnie z zapisami zawartymi w aneksie, wynosi obecnie 105 mln zł.
Oprócz Rawlplug S.A. i Koelner Polska Sp. z o.o., stroną umowy jako Współkredytobiorca staje się Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Dodatkowo na mocy umowy zwolnione zostało zabezpieczenie w postaci zastawu na akcjach Rawlplug S.A., należących do Amicus Poliniae Sp.z o.o. Kredyt może być wykorzystany w walutach PLN, USD, EUR oraz CHF. Wydłużeniu uległ termin spłaty kredytu, który przypada na 30 kwietnia 2022 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową, której bazą jest stopa WIBOR/EURIBOR/LIBOR (w zależności od waluty wykorzystania) dla depozytów jednomiesięcznych, a przysługująca Bankowi marża została obniżona i ujednolicona dla obu połączonych kredytów.
Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Go to top