8/2023 – Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj.  23 sierpnia 2023 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 sierpnia 2023 r. Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Uchwałą nr 20 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.

Zarejestrowane zmiany Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Tekst jednolity Statutu Rawlplug S.A.

Go to top