8/2021 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy – 21/06/2021

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2020.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 11 802 572,38 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści osiem groszy), tj. kwotę 0,38 zł (słownie: trzydzieści osiem groszy) na 1 (jedną) akcję.

 

Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

  1. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 lipca 2021 r.,
  2. termin wypłaty dywidendy na dzień 29 lipca 2021 r.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

 

Go to top