8/2019 – Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Rawlplug S.A. Pana Marka Mokota.
Poniżej Spółka podaje informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Marka Mokota.

Wykształcenie:
1995 Studium Podyplomowe na wydziale Ekonomii Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego kierunek: „Organizacja i Technika Handlu Zagranicznego oraz Marketing”.
1989-1994 Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomii; Ekonomika Transportu Morskiego.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:
01.10.2012 – do chwili obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.
• Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny

31.12.2018 – do chwli obecnej Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie
• Kierownik Oddziału

01.10.2012 – 31.12.2018 Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o.
• Dyrektor Zarządzający / Prezes Zarządu

07.09.1998 – 30.09.2012 GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. (dawniej Gunnebo Baltic Sp. z o.o.), Orneta, Woj. Warmińsko-Mazurskie
• (01.01.2011 – 30.09.2012) DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY (V-ce Prezes Zarządu)
• (01.09.2009 – 31.01.2011) DYREKTOR ZAKŁADU GUNNEBO INDUSTRIES Sp. z o.o. w Ornecie, (V-ce Prezes Zarządu)
• (01.01.2006 – 30.08.2009) Dyrektor ds. Rozwoju w Krajach Europy Południowej i Logistyki. (Director for Business Development in Southern Europe and Logistic). Dyrektor Generalny Gunnebo Industries s.r.l. w Rumunii.
• (01.01.2004 – 31.12.2005) V-ce DYREKTOR Gunnebo Industries Sp z o.o. (Finanse i Logistyka)
• (11.08.1999 – 31.12.2003) KIEROWNIK DS. FINANSÓW I LOGISTYKI
• (07.09.1998 – 10.08.1999) KIEROWNIK LOGISTYKI

01.03.1996 – 31.08.1998 Philips Lighting Poland S.A., Piła
• (01.02.1998 – 31.08.1998) KIEROWNIK LOGISTYKI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile
• (02.11.1997 – 31.01.1998) KIEROWNIK PRODUKCJI ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (z zachowaniem stanowiska – Kierownika Sekcji Planowania)
• (01.09.1996 – 01.11.1997) KIEROWNIK SEKCJI PLANOWANIA I ZAOPATRZENIA ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH w PHILIPS LIGHTING S.A. w Pile (TL/CFL).
• (01.03.1996 – 30.08.1996) LOGISTYK ZAKŁADU LAMP WYŁADOWCZYCH TL / CFL Piła

11.07.1994 – 29.02.1996 PORT GDYNIA S.A. (MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.)
• Specjalista w dziale marketingu spółki.

Wskazana wyżej działalność zawodowa nie posiada charakteru konkurencyjnego wobec działalności Rawlplug S.A. Pan Marek Mokot nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej , spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Marek Mokot nie jest dłużnikiem wykazanym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

§5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Go to top