8/2018 – Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu rekomendującego wypłatę dywidendy w wysokość 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje wyznaczyć:
a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2018 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24.08.2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i wypłaty dywidendy, wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top