8/2013 – Zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER SA

Zarząd Koelner S.A. informuje, że Spółka otrzymała od „Amicus Poliniae” sp. z o.o. we Wrocławiu, akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, wniosek o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 roku o nowe punkty:

1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej,
3. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru.

Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał w tych sprawach.  Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie rozszerzenia porządku obrad, które otrzymała od akcjonariusza:
„Celem proponowanych zmian jest :
1. powołanie do Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, który będzie spełniał kryteria niezależności w rozumieniu postanowień § 18 ust.2 Statutu Spółki, co jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego i związane bezpośrednio z ochroną interesów akcjonariuszy,
2. zmniejszenie  kosztów bieżącego funkcjonowania Spółki poprzez obniżenie wysokości wynagrodzenia jakie przysługuje Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego wykonywania określonych czynności nadzoru.”

W związku z powyższym Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o wyżej wymienione punkty.

W załączeniu Emitent przekazuje ujednolicony porządek obrad, uwzględniający powyższe zmiany oraz projekty uchwał.

Go to top