7/2021 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów będących przedmiotem obrad wraz z uzasadnieniami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące ZWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Koelner Polska za rok 2020

Sprawozdanie Finansowe Kolener Polska Sp. z o.o. za rok 2020

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Koelner Polska Sp. z o.o. za rok 2020

Projekty uchwał ZWZ Rawlplug SA

Go to top