7/2018 – Rejestracja zmian w Statucie Spółki w KRS

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2018 r. powziął informację o rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 maja 2018 r.
Zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki. Uchwałą nr 10 ww. Zgromadzenie przyjęło również tekst jednolity Statutu Spółki.
Uchwała wraz ze wskazanymi zmianami Statutu oraz przyjęty jego tekst jednolity stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Uchwała nr 9 NZW Rawlplug S.A. z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki (179,2 KB)

Tekst jednolity Statutu Spółki (240,3 KB)

Go to top