7/2017 – Zgoda Rady Nadzorczej na transgraniczne połączenie Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła:

1.  na podstawie art. 516.1 w zw. z art. 506 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”) wyrazić zgodę na połączenie transgraniczne Rawlplug S.A. (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”) ze spółką pod firmą: Farmlord Trading Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska, wpisanej do rejestru spółek Republiki Cypryjskiej pod numerem: 252535 (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”), w trybie art. 516.1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i 516 § 6 KSH, a mianowicie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,

2. na podstawie art. 516.1 w zw. z art. 506 § 4 KSH oraz art. 9 ust. 1 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. U. UE L z 2005 r., nr 310, str. 1) wyrazić zgodę na:
a) plan połączenia transgranicznego podpisany przez zarządy łączących się spółek,
b) niewprowadzanie zmian do statutu Spółki Przejmującej.

Treść Planu połączenia transgranicznego wraz załącznikami (za wyjątkiem Załącznika nr 4 zawierającego bilans Spółki Przejmującej, który zostanie podany do publicznej wiadomości po publikacji raportu kwartalnego Rawlplug S.A. SA-QSr 1/2017 w dniu 15 maja 2017 r.) oraz sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej zawierają załączniki do niniejszego raportu.
Na podstawie art. 503.1 w związku z art. 516.6 § 3 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od wymogu badania planu połączenia oraz sporządzenia opinii przez biegłego

O zamiarze transgranicznego połączenia Emitenta z podmiotem zależnym od Emitenta Spółka informowała w dniu 12 października 2016 roku w raporcie bieżącym nr 20/2016.
Połączenie, o których mowa powyżej znajdują uzasadnienie, albowiem zadania związane z prowadzeniem działalności holdingowej, dla których Spółka Przejmowana została powołana, obecnie z powodzeniem mogą być realizowane przez Emitenta. W konsekwencji zasadne staje się podjęcie działań zmierzających do uproszczenia struktury grupy kapitałowej, w skład której wchodzi między innymi Spółka Przejmowana oraz Emitent. Zabieg ma jedynie charakter techniczny. Efektem przedmiotowego uproszczenia będzie uzyskanie efektu synergii poprzez zmniejszenie łącznych kosztów funkcjonowania przywołanych spółek, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz lepsze wykorzystanie zasobów łączących się spółek.

Go to top