7/2012 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy za 2011 rok

Zarząd Koelner SA informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 5/20120425 w sprawie oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2011, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2012.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 10.744.800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100), tj. 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 1.586.869,02 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 02/100) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Koelner SA, zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić :
a. dzień dywidendy na dzień 29 czerwca 2012r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2012r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Koelner SA przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top