7/2011 – Udzielenie gwarancji korporacyjnej spółce zależnej

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka udzieliła gwarancji korporacyjnej spłaty kredytu zaciągniętego przez spółkę zależną Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. w dniu 4.04.2011 r. w Banku DnB NORD Polska SA.
Wartość poręczenia jest równa wartości kredytu, tj. 44.607 tys. zł oraz narosłych odsetek, odsetek od płatności opóźnionych, opłat i prowizji i innych kwot należnych zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Maksymalna kwota zadłużenia, do której Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny wynosi 66.910 tys.zł. Poręczenie udzielone zostało do dnia 8.02.2016 r.
Wartość gwarancji przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Go to top