6/2023 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.06.2023 r.

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał wraz z wynikami głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2023 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2023 r.

Regulamin Rady Nadzorczej

Go to top