6/2022 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.

Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:
a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 3 sierpnia 2022 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Go to top