6/2018 – Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”)  informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 kwietnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji, co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy, wskazania dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 10.744.800 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję.

Jednocześnie Zarząd Rawlplug S.A. proponuje ustalić:
a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8.08.2018 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień 24.08.2018 r.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top