6/2017 – Uchwała Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i wypłaty dywidendy, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2017.

Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu ustalającego wysokość dywidendy w kwocie 10 744 800,00 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych) tj. kwotę 0,33 gr (słownie: trzydzieści trzy grosze) na 1 (jedną) akcję.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu dywidenda zostanie wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2 263 623,38  zł,
– z kapitału zapasowego w kwocie 8 481 176,62 zł.

Rada Nadzorcza postanowiła także pozytywnie ocenić wniosek Zarządu Rawlplug S.A., zgodnie z którym Zarząd Spółki proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 9.08.2017 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień  25.08.2017 r.

Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Rawlplug S.A. przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 i wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści.

Go to top