6/2014 – Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w jednostkowym raporcie rocznym Rawlplug S.A. za rok 2013 SA-RS opublikowanym w dniu 21.03.2013 r. nieprawidłowo zostały zaprezentowane niektóre dane w Skonsolidowanym Sprawozdaniu z Przepływów Pieniężnych oraz Wybranych danych finansowych. Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2014 roku, opublikuje pełną treść skorygowanego jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok.

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej:
Było:   2013 r.; w tys. zł; # ARG!
Powinno być: 2013 r.; w tys. zł; ( 24 722)
Było:   2013 r.; w tys. EUR; # ARG!
Powinno być: 2013 r.; w tys. EUR; ( 5 871)

Przepływy pieniężne netto, razem :
Było: 2013 r.; w tys. zł; # ARG!
Powinno być: 2013 r.; w tys. zł; ( 3 258)
Było: 2013 r.; w tys. EUR; # ARG!
Powinno być: 2013 r.; w tys. EUR; ( 774)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wydatki na nabycie aktywów finansowych w tym:
Było: 01-12.2013; # ARG!
Powinno być: 01-12.2013; ( 2 365)

Było: dotyczy transakcji z jednostkami: Koelner Kazakhstan Ltd, Herco Fixings Ltd, PrJSC Koelner Ukraine , Koelner d.o.o., Koelner Trading K
Powinno być:
– w jednostkach powiązanych: 01-12.2013 ( 2 365)
– w jednostkach powiązanych: 01-12.2012 ( 43 299)

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
Było: 01-12.2013; # ARG!
Powinno być: 01-12.2013; ( 24 722)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych:
Było: 01-12.2013; # ARG!
Powinno być:  01-12.2013; ( 3 258)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu:
Było: 01-12.2013; # ARG!
Powinno być:  01-12.2013; 12 892

Go to top