6/2004 – Aktualizacja treści prospektu

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich. W związku z powyższą decyzją wprowadza się następujące zmiany do prospektu emisyjnego:

Rozdział III str. 40, pkt 6.2. „Szczegółowy opis programu motywacyjnego”

Było:
Możliwość nabycia Warrantów oraz realizacji wynikających z nich uprawnień do objęcia Akcji serii C uzależniona
jest od spełnienia wskazanych poniżej warunków:
– dla Transzy I od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2004 roku EBITDA w wysokości niemniejszej niż 30.000.000 złotych,
– dla Transzy II od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2005 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 37.000.000 złotych,
– dla Transzy III od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2006 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 53.000.000 złotych.

Jest:
Możliwość nabycia Warrantów oraz realizacji wynikających z nich uprawnień do objęcia Akcji serii C uzależniona
jest od spełnienia wskazanych poniżej warunków:
– dla Transzy I od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2004 roku EBITDA w wysokości niemniejszej niż 30.000.000 złotych,
– dla Transzy II od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2005 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 44.000.000 złotych,
– dla Transzy III od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2006 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 56.000.000 złotych.

Rozdział III str 62, pkt 11.3.1. „Ogólne informacje o Ofercie Menedżerskiej”

Było:
Akcje serii C w całości oferowane są posiadaczom Warrantów obejmowanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich z dnia 21 lipca 2004 roku.

Jest:
Akcje serii C w całości oferowane są posiadaczom Warrantów obejmowanych w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich, zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Opcji Menedżerskich z dnia 21 lipca 2004 roku zmienionym uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 5 listopada 2004 roku.

Rozdział III str. 63, Pkt. 11.3.1. „Ogólne informacje o Ofercie Menedżerskiej”

Było:
Możliwość nabycia Warrantów oraz realizacji wynikających z nich uprawnień do objęcia Akcji serii C uzależniona jest od spełnienia wskazanych poniżej warunków:
– dla Transzy I od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2004 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 złotych,
– dla Transzy II od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2005 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 37.000.000 złotych,
– dla Transzy III od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2006 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 53.000.000 złotych.

Jest:
Możliwość nabycia Warrantów oraz realizacji wynikających z nich uprawnień do objęcia Akcji serii C uzależniona jest od spełnienia wskazanych poniżej warunków:
– dla Transzy I od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2004 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 30.000.000 złotych,
– dla Transzy II od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2005 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 44.000.000 złotych,
– dla Transzy III od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Koelner S.A. w 2006 roku EBITDA w wysokości nie mniejszej niż 56.000.000 złotych.
Rozdział X –str. 330 „Załącznik nr 4 Regulamin Programu Motywacyjnego”

Dodano załącznik nr 4a o następującej treści:

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej
KOLENER Spółka Akcyjna
z dnia 5 listopada 2004 roku

Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z wynikami Spółki w III kwartale 2004 roku oraz z sporządzonymi i podanymi przez Zarząd do publicznej wiadomości prognozami wyników Spółki postanawia:

§ 1
Zmienić postanowienia Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2004 roku, wprowadzającej Regulamin Programu Opcji Menedżerskich („Regulamin”), w sposób następujący:
1) w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu w miejsce kwoty wyrażenia: „37.000.000 (trzydzieści siedem milionów) złotych” wprowadza się wyrażenie „44.000.000 (czterdzieści cztery miliony) złotych”;
2) w postanowieniu § 3 ust. 3 Regulaminu w miejsce kwoty wyrażenia: „53.000.000 (pięćdziesiąt trzy miliony) złotych” wprowadza się wyrażenie „56.000.000 (pięćdziesiąt sześć milionów) złotych”;

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Radę Nadzorczą. Zarząd uprawniony jest do podania jej treści do publicznej wiadomości.

Rozdział X, str. 337 „Załącznik nr 9 – Definicje i Skróty”

Było:

Regulamin, Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, Regulamin Programu

Regulamin określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich ustanowiony uchwałą nr 06/210704 Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2004 r.

Jest:

Regulamin, Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, Regulamin Programu

Regulamin określający szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich ustanowiony uchwałą nr 06/210704 Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniony uchwałą Rady Nadzorczej z dniu 5 listopada 2004 roku

Podstawa prawna:
Art. 81 ust .1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym.

Go to top