51/2007 – Ustalenie parytetu wymiany akcji Śrubex SA na akcje Koelner SA oraz plan połączenia

Zarząd spółki Koelner SA informuje niniejszym, że na podstawie otrzymanej od swojego doradcy – Banku Zachodniego BZWBK SA wyceny akcji spółek Koelner SA i Śrubex SA, po przeprowadzeniu konsultacji z zarzadem Śrubex SA oraz innymi akcjonariuszami Śrubex SA, uzgodnił z zarządem Śrubex SA parytet wymiany akcji Śrubex SA na akcje Koelner SA w ten sposób, że na każde 1,5 akcji w spółce Śrubex SA akcjonariusze Śrubex SA otrzymają jedną akcję Koelner SA. Jednocześnie Zarząd Koelner SA podaje do wiadmości uzgodniony z zarządem Śrubex SA „Plan Połączenia” spółek sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Ksh wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Ksh. Sprawozdanie Zarządu Spółki sporządzone na podstawie art. 501 Ksh oraz pisemna opinia biegłego zostaną przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Go to top