5/2024 Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 47 477 331,51 zł oraz wypłaty dywidendy.

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 12 423 760, 40 zł tj. kwotę 0,40 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji.

Pozostała część zysku netto za rok 2023 przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 35 053 571,11 zł.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła propozycje Zarządu, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2024 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 sierpnia 2024 roku.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top