5/2023 – Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna – Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2022.

Zgodnie z podjętą uchwałą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło wypłatę dywidendy w kwocie 18 635 640,60 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt groszy) tj. kwotę 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) na 1 (jedną) akcję.

Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

a. dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 4 sierpnia 2023 r.,

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 sierpnia 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Go to top