5/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał oraz dokumentów będących przedmiotem obrad wraz z uzasadnieniami do tych projektów Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące ZWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rawlplug.pl w zakładce Strona Korporacyjna / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.(179KB)

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.(222KB)

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021(389KB)

Oświadczenie dotyczące stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 r (380KB)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021(288KB)

Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach(339KB)

Go to top