5/2021 – Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 18 maja 2021 roku Pan Zbigniew Pamuła złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 21 czerwca 2021 r.

Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Go to top