5/2018 – Informacja w trybie art.69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Rawlplug S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 marca 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu zarządzanego funduszu inwestycyjnego Quercus Parasolowy SFIO (dalej: „Fundusz”) w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zwiększeniu przez Fundusz udziału oraz przekroczeniu samodzielnie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie o nabyciu akcji pow.5% Quercus TFI (496,5 KB)

Go to top