5/2016 – Zamiar wypłaty dywidendy za 2015 rok

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 maja 2016 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 10.744.800 zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję.

Zarząd Rawlplug S.A. proponuje, aby dywidenda została wypłacona:
– z zysku netto za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.948.796,35  zł,
– z kapitału zapasowego w kwocie 4.796.003,65  zł.

Jednocześnie Zarząd RAWLPLUG S.A. proponuje ustalić:
a. dzień dywidendy na dzień 9.08.2016 r.,
b. termin wypłaty dywidendy na dzień  25.08.2016 r.

Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top