5/2004 – Aktualizacja treści prospektu

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym akcjonariusze Spółki będący osobami fizycznymi podjęli decyzję, iż w przypadku realizacji Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Rozdziale III prospektu nie będą zbywali posiadanych przez siebie akcji Spółki przez okres 24 miesięcy od daty przydziału akcji w ofercie publicznej.
W związku z powyższą decyzją wprowadza się następującą zmianę do prospektu emisyjnego:

Rozdział VII pkt. 10 str. 144

Było:
„Radosław Koelner, Przemysław Koelner i Krystyna Koelner zamierzają nabywać akcje Emitenta. W ciągu 24 miesięcy od daty publicznej oferty akcji Emitenta żadna z tych osób nie będzie zbywała więcej niż do 1,5% akcji Emitenta.”

Jest:
„Radosław Koelner, Przemysław Koelner i Krystyna Koelner zamierzają nabywać akcje Emitenta. W przypadku realizacji Oferty Sprzedaży na zasadach określonych w Rozdziale III Prospektu w ciągu 24 miesięcy od daty przydziału akcji w Ofercie Publicznej żadna ze wskazanych powyżej osób nie będzie zbywała akcji Emitenta. Jeżeli Oferta Sprzedaży nie zostanie przeprowadzona, a Publiczna Subskrypcja akcji Serii B dojdzie do skutku, każda z wymienionych wyżej osób będzie mogła zbyć nie więcej niż do 1,5% akcji Emitenta w okresie 24 miesięcy od daty przydziału akcji w Ofercie Publicznej.”

Art. 81 ust .1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowym.

Go to top