41/2005 – Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji przez BZ WBK AIB Towarzystwo Fu

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, iż w wyniku nabycia akcji, przez Arka BZ WBK Akcji FIO, rozliczonego w dniu 9 sierpnia 2005 r., fundusze inwestycyjne zarządzane przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koelner SA. W dniu 9 sierpnia 2005 r. na rachunkach papierów wartościowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA znajdowało się 1.535.866 akcji Koelner SA, co stanowiło 5,12% w kapitale zakładowym Spółki. Z akcji tych przysługiwało 1.535.866 głosów, co stanowiło 5,12% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto informujemy, że w zawiadomieniu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2005 z dnia 21 lutego br. zostały uwzględnione również akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (akcje te to akcje zapisane na rachunkach funduszy inwestycyjnych, których portfelami zarządza BZ WBK AIB Asset Management SA oraz akcje zapisane na rachunkach innych klientów, których portfelami zarządza BZ WBK AIB Asset Management SA).

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 RO – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Go to top