4/2024 Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy

Zarząd Rawlplug S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2024 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2023 w kwocie 47 477 331,51 zł i wypłatę dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 12 423 760,40 zł tj. kwotę 0,40 zł na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji. Pozostała część zysku netto za rok 2023 przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 35 053 571,11 zł.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy został ustalony na dzień 14 sierpnia 2024 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 sierpnia 2024 roku.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2023 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółk

Go to top