4/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. wraz z projektami uchwał

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się we Wrocławiu przy al. Jana Kasprowicza 58-60.

Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami do tych projektów oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Spółka podaje w załączeniu do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące ZWZ zostaną udostępnione na stronie internetowej www.rawlplug.pl w zakładce Strona Korporacyjna / Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia.

Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rawlplug S. A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z działalności Rady Nadzorczej

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Rawlplug” S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Rawlplug S.A. sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej za 2022 rok

Regulamin Rady Nadzorczej „Rawlplug” S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.

Go to top