4/2021 – Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy 13/05/2021

Rekomendacja Zarządu Rawlplug S.A. co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy

Podstawa prawna – ART. 17 MAR

Zarząd Rawlplug S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 maja 2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podział zysku netto Spółki za rok 2020 w kwocie 36.769.119,87 zł i wypłatę dywidendy.

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 11 802 572,38 zł, tj. 0,38 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 31.059.401 akcji (tj. liczba akcji Spółki minus skupione akcje własne). Pozostała część zysku netto za rok 2020 przeznaczona zostanie na:

– pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej w wyniku zmiany zasad rachunkowości Rawlplug S.A. w wysokości 9.163.684,71 zł,

– zwiększenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 15.802.862,78 zł.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy  został ustalony na dzień 8 lipca 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 lipca 2021 roku.

Rekomendacja Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Go to top