4/2020 – Informacja dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Rawlplug

Zarząd Rawlplug S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej od Emitenta Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji w zakładzie produkcyjnym w Łańcucie.

Produkcja zostanie zawieszona na okres 10 – 26 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd spółki zależnej nie przewiduje corocznej planowej przerwy produkcyjnej w sierpniu tego roku.
Decyzja została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego negatywny wpływ na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach, na których działają kluczowi klienci zakładu produkcyjnego w Łańcucie.
Ograniczenie pracy zakładu będzie mogło mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Rawlplug S.A., jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Emitenta nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu.

Zakład produkcyjny Emitenta we Wrocławiu prowadzi normalną działalność produkcyjną i sprzedażową zaspokajając aktualne zapotrzebowanie płynące z rynku budowlanego.

Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego Emitent zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki Emitenta.

Emitent na bieżąco monitoruje ryzyka, zastrzega jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu pandemii na długoterminowe wyniki, ponieważ wpływ ten będzie uzależniony także od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.
W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Emitenta oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków ewentualnego wpływu ww. ograniczenia pracy zakładu na wyniki, Emitent będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

Go to top