4/2019 – Decyzja Zarządu w sprawie połączenie Emitenta z podmiotem zależnym Koelner Centrum sp. z o.o.

Zarząd RAWLPLUG S.A. (dalej „Emitent”), na podstawie art. 17 ust. 1 MAR informuje, że w związku z zamiarem przeprowadzenia procedury połączenia Emitenta ze spółką Koelner Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, w dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego 2019 r. został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się podmiotów Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Koelner Centrum sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na Emitenta, jako spółkę przejmującą.

W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem spółki przejmowanej Koelner Centrum sp. z o.o. jest spółka przejmująca, tj. Emitent, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:
1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania.

Z dniem wpisania połączenia do KRS, spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania likwidacji.

Plan Połączenia podlega ogłoszeniu poprzez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.rawlplug.pl oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej www.koelnercentrum.pl

Treść uzgodnionego Planu Połączenia wraz z załącznikami znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu.
Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner Centrum sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które przełoży się na wzrost efektywności działalności handlowej w Polsce.

Dalsze istotne informacje na temat procesu połączenia, w tym informacje o terminie odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o połączeniu, Emitent będzie przekazywał do wiadomości publicznej w kolejnych raportach

Plan połączenia Rawlplug S.A. oraz Koelner Centrum sp. z o.o. (136,2 KB)

Załącznik nr 1 do Planu połączenia – Projekt uchwały NWZ Rawlplug S.A. (112,8 KB)

Załącznik nr 4 do Planu połączenia – Oświadczenie o stanie księgowym Koelner Centrum sp. z o.o. (54,6 KB)

Załącznik nr 3 do Planu połączenia – Ustalenie wartości majątku Koelner Centrum sp. z o.o. (102,0 KB)

Załącznik nr 2 do Planu połączenia – Projekt uchwały NZW Koelner Centrum sp. z o.o. (112,6 KB)

Go to top