4/2014 – Umowa o Kredyt Płatniczy z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Zarząd Rawlplug S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisaną umowę o kredyt płatniczy zawartą z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Kwota kredytu wynosi 53.140.000 zł. Umowa zawiera następujące terminy spłat: 18.000.000 zł do 30 kwietnia 2014 r. oraz 35.140.000 zł do 30 czerwca 2014 r. Oprocentowanie oparte jest na stopie bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku. Warunki nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Podpisana umowa jest elementem znaczącej zmiany struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A.
Prowadzona restrukturyzacja obejmuje wdrożenie międzynarodowego faktoringu w Grupie Rawlplug S.A. oraz konwersję obecnych krótkoterminowych kredytów bankowych na kredyty średnioterminowe dwu- i trzyletnie (o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 2/2014 z dnia 01.03.2014 r. oraz nr 3/2014 z dnia 04.03.2014 r.).
Wdrożenie faktoringu, poprzez znaczącą poprawę efektywności zarządzania należnościami, przyczyni się do poprawy płynności finansowej Grupy Rawlplug S.A. Konwersja kredytów krótkoterminowych na kredyty średnioterminowe przyczyni się do stabilizacji struktury finansowania Grupy Rawlplug S.A.
Powyższy kredyt płatniczy jest finansowaniem pomostowym, które ma na celu sprawne przejście z finansowania kredytowego na faktoringowe poprzez spłatę części aktualnych kredytów bankowych. W docelowej strukturze finansowania Grupy Rawlplug S.A. będą uczestniczyły trzy podmioty: faktor (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) oraz dwa banki (Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.) w miejsce obecnych pięciu banków.
O dalszym przebiegu restrukturyzacji Zarząd będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Go to top