4/2012 – Zamiar wypłaty dywidendy za rok 2011

Zarząd Koelner SA informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2011. W dniu 06 kwietnia 2012 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku i wypłaty dywidendy oraz postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2011 w wysokości 10.745 tys. zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję, obejmującą część zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2011 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Go to top