4/2009 – Nowe terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku

Zarząd Koelner SA, w związku z wejściem w życie w dniu 15 marca 2009 r. przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ulegają zmianie określone w raporcie bieżącym nr 1/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. terminy przekazania raportów okresowych w 2009 roku.

Koelner SA w 2009 roku przekaże raporty okresowe w następujących terminach:

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr) :
I kwartał 2009 – 15 maja 2009
III kwartał 2009 – 16 listopada 2009

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (SA-PSr) za I półrocze 2009 r. – 31 sierpnia 2009

Raporty roczne:
jednostkowy raport roczny za 2008 r. (SA-R) – 30 kwietnia 2009
skonsolidowany raport roczny za 2008 r. (SA-RS) – 30 kwietnia 2009

Zarząd Spółki informuje również, że w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym, zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki.

Go to top