4/2007 – Podpisanie znaczącej umowy.

Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu 31.01.2007 r. podpisana została umowa z Bankiem Zachodnim WBK S.A., której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 30.000.000 zł. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu akcji Śrubex S.A. Termin wykorzystania kredytu został ustalony na 15 marca 2007 roku, a ostateczny termin spłaty na 31 stycznia 2014r. Stopa procentowa jest oparta o WIBOR powiększony o marżę bankową, określaną przez Bank, dla kredytów inwestycyjnych. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (a) pełnomocnictwo udzielone Bankowi Zachodniemu WBK S.A. do dysponowania rachunkami bankowymi otwartymi w Banku, (b) zastaw rejestrowy na akcjach Śrubex S.A. Inne warunki umowy nie odbiegają od warunków rynkowych, oferowanych najlepszym klientom BZWBK SA. Umowa została uznana za umowę znaczącą na podstawie kryterium określonego w § 2 pkt 51 lit.a) to jest ze względu na to, że wysokość kredytu przenosi 10% kapitałów własnych Emitenta.

Go to top