38/2006 – Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner SA

Zarząd KOELNER SA informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą „KOELNER S.A.” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000033537. Zarząd KOELNER SA działając na podstawie art. 398 k.s.h. oraz art. 399§ 1 k.s.h. oraz §11 ust. 1 Statutu Spółki zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że zwołuje na dzień 29.12.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Baudouina de Courtenay 16 (sala konferencyjna Hotelu „Gem” ) o godz. 10.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy na podstawie §12 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 30.520.600,00 zł do kwoty nie mniejszej niż 31.020.600 zł i nie większej niż 33.572.660,00 zł w drodze emisji nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 3.052.060 nowych akcji na okaziciela serii D oferowanych inwestorom kwalifikowanym z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadającym im zmian w Statucie Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D (jakie zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zgodnie z uchwałą, o jakiej mowa w pkt 4 porządku obrad) oraz odpowiadających im PDA (praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację oraz upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
6. Zamknięcie obrad.

Mając na uwadze punkt 4 porządku obrad Zgromadzenia, zgodnie z art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki polegają na :
1) zmianie brzmienia §5 ust.1
Obecne brzmienie §5 ust.1 :
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 30.520.600,00 zł (trzydzieści milionów pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:
– 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000,
– 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 7.000.000.
– 520.600 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 520.600.”
Proponowane brzmienie §5 ust.1 :
„Kapitał zakładowy spółki wynosi [__ (_____00/100)] i dzieli się na:
– 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000,
– 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 7.000.000.
– 520.600 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 520.600.
– [__] akcji serii D o numerach [_____]”.

2) uchyleniu §6,

3) zmianie oznaczenia § 7-36, które otrzymują oznaczenie § 6-35.

Zarząd Spółki ponadto informuje, że zgodnie z treścią art. 406§3 K.s.h. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela wprowadzonymi do obrotu na rynku regulowanym mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być przeniesione przed zakończeniem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się odpowiednio sporządzonym, pisemnym dokumentem pełnomocnictwa.

Go to top