37/2006 – Prognoza wyników finansowych na lata 2007-2009

Zarząd Koelner SA zgodnie z par.5 ust. 1 pkt 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przedstawia prognozę wyników finansowych dla Grupy Kapitałowej Koelner na lata 2007 – 2009:

I. Prognoza wyników
na 2007 rok
– Przychody netto ze sprzedaży: 590 mln zł
– Zysk z działalności operacyjnej: 78 mln zł
– Zysk netto: 62 mln zł

na 2008 rok
– Przychody netto ze sprzedaży: 734 mln zł
– Zysk z działalności operacyjnej: 88 mln zł
– Zysk netto: 75 mln zł

na 2009 rok
– Przychody netto ze sprzedaży: 930 mln zł
– Zysk z działalności operacyjnej: 110 mln zł
– Zysk netto: 96 mln zł

II. Podstawy i istotne założenia prognozy
– średnioroczne tempo wzrostu krajowego rynku budowlanego – od 7,25% do 9%,
– średnioroczne tempo wzrostu rynku w branży metalowej (PKD 28.70) – od 5,2% do 6%,
– udział mocowań (PKD 28.74) w sprzedaży Grupy na poziomie zbliżonym do obecnego, tzn. ok. 70% przychodów ze sprzedaży,
– udział sprzedaży na rynki UE w sprzedaży Grupy na poziomie zbliżonym do lat 2005 – 2006, tzn. ok. 40% (po uwzględnieniu dodatkowej sprzedaży na nowe rynki),
– średnioroczny udział sprzedaży na nowe rynki (Europa Wschodnia, Bliski Wschód) na poziomie 20% ogółu sprzedaży; zakładamy utrzymanie się dynamicznego tempa wzrostu rynków budowlanych w tych krajach,
– utrzymanie się korzystnych warunków makroekonomicznych na rynkach działania Spółki: inflacja, stopy procentowe, kursy walutowe ustabilizowane na poziomach zbliżonych do obecnych,
– prognozy nie uwzględniają ew. akwizycji innych podmiotów,

III. Okresy, w jakich emitent będzie dokonywał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywał ewentualnej korekty prezentowanej prognozy, wraz z określeniem zastosowanych kryteriów tej oceny
– ocena możliwości realizacji prognozy (i ew. jej korekty) dokonywane będą w okresach półrocznych, na podstawie publikowanych raportów półrocznych i rocznych; ocena prognozy dokonywana będzie pod kątem zachowania parametrów i realizacji zdarzeń wskazanych w prognozie.

Go to top