36/2005 – Emisja akcji serii C

Zarząd Koelner SA informuje, że działając na podstawie upoważnienia udzielonego postanowieniem § 7 Statutu w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania prawa do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych (dalej jako „Warranty”) wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 lipca 2004 roku, oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie emisji i przydziału Warrantów Subskrypcyjnych, postanawia co następuje :
1. Emituje się 1.060.000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii „C” Spółki, emitowanych na podstawie przepisów Statutu Spółki o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego;
2. Warranty emitowane są po cenie emisyjnej równej 0,00 zł (zero złotych) w celu przeprowadzenia programu opcji menadżerskich, przyjętego przez Radę Nadzorczą Spółki,
3. Prawa wynikające z Warrantów wygasają w dniu 31 grudnia 2007 roku;
4. Warranty emituje się w jednej serii w liczbie 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) Warrantów;
5. Każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie jednej) akcji zwykłej na okaziciela serii „C”, po cenie emisyjnej 1,- zł (słownie jeden złoty);
6. Przydział Warrantów Pierwszej Transzy zostaje dokonany zgodnie z Listą Osób Uprawnionych ustaloną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 16 czerwca 2005r.
Zarząd postanowił też przydzielić DI BRE wszystkie wyemitowane Warranty w liczbie 1.060.000 z prawem do objęcia 1.060.000 akcji serii C spółki Koelner S.A.

Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO – informacja powodująca zmianę treści prospektu

Go to top