33/2005 – Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koelner SA

Zarząd KOELNER SA podaje do wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2005 r. we Wrocławiu.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu Andrzeja Leganowicza, zamieszkałego 00-098 Warszawa, ul. Niecała nr 10 m. 8, legitymującego się dowodem osobistym serii i nr WL 4880344.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Przyjmuje się następujący porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) Przyjęcie porządku obrad,
6) Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
7) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004,
9) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004,
10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004, 11) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
13) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004,
14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004,
15) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004,
17) Rozpatrzenie propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004,
18) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2004,
19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004,
20) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004, 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Spółkę „Zasad Ładu Korporacyjnego”,
22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej,
24) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Niezależnych Członków Rady Nadzorczej,
25) Wolne wnioski,
26) Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, zawierające:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 157.664.828,04 PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych cztery grosze)
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 17.279.111,57 PLN (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 93.044.731,30 PLN (dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści groszy),
d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.089.120,75 PLN (trzydzieści siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004, zawierające:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.011.640,01 PLN (dwieście dziewiętnaście milionów jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych jeden grosz)
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 20.095.548,24 PLN (dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia cztery grosze),
c) zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę 95.318.018,68 PLN (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy osiemnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.275.829,83 PLN (czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, postanawia zysk netto w kwocie 17.279.111,57 PLN (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przekazać w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Osmanowi Kosmalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Osmanowi Kosmalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Dorocie Rokita absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 ko-deksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Dorocie Rokita absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Olichwer absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Olichwer absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia przez Spółkę Kodeksu Dobrych Praktyk – Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w spółkach publicznych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Kodeks Dobrych Praktyk – Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące w spółkach publicznych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień § 26 Statutu, uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia zwiększyć skład Rady Nadzorczej z pięciu do siedmiu członków.

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Arkadiusza Jastrzębskiego w skład Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Arkadiusza Jastrzębskiego jako Niezależnego Członka do składu Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOELNER S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Wojciecha Arkuszewskiego w skład Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki powołuje Wojciecha Arkuszewskiego jako Niezależnego Członka do składu Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna
Regulamin urzędowego rynku giełdowego – inne

Załączniki
Plik Opis
SPRAWOZDANIE RADY 2004.doc Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Koelner SA w 2004r.
Zał nr 1 do spraw.RN.doc Załącznik nr 1 do Sprawozdania RN Kolener SA w 2004r.
Regulamin Rady Nadzorczej.DOC Regulamin Rady Nadzorczej Koelner SA
ZWZA – regulamin obrad.doc Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Koelner SA
Koelner – zasady ładu korporacyjnego.doc Zasady Ładu Korporacyjnego

Go to top